Vereniging

In 2021 nam Freek Colombijn afscheid als Editor-in-Chief van de Bijdragen tot de Taal, Land- en Volkenkunde (BKI). Sinds 2009 heeft hij met veel energie, diplomatie en wijsheid leiding gegeven aan ons oudste tijdschrift. 

Voor Colombijns afscheidseditorial zie https://brill.com/view/journals/bki/177/2-3/article-p177_1.xml. Het redactiestokje is ondertussen over genomen door Marieke Bloembergen, die is verbonden aan het KITLV en de Universiteit Leiden.

Bij Brill Academic Publishers verschenen jaargang 177 van de BKI en jaargang 95 van de New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids (NWIG). The Editor-in-Chief van de NWIG is Rosemarijn Hoefte. Tom Hoogervorst (BKI) en Richard en Sally Price (NWIG) zijn de book review editors van de tijdschriften. Een subsidie van de Vereniging KITLV maakt het mogelijk dat alle jaargangen van de tijdschriften gratis digitaal te raadplegen en te downloaden zijn via http://www.brill.com/products/journals.

In de Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde verschenen delen 313 en 314. Music of the Baduy people of Western Java; Singing is a medicine door Wim van Zanten is een Open Access publicatie die deels door de Vereniging is gesubsidieerd. Van de van de hand van David D. Harnish verscheen Change and identity in the music cultures of Lombok, Indonesia. De serieredacteuren zijn Rosemarijn Hoefte en David Kloos. 

De 35ste Interuniversitaire Cursus Caraïbistiek die door de Vereniging werd georganiseerd trok 31 cursisten. Vanwege de pandemie werd de cursus geheel digitaal gegeven. De nadelen van het niet fysiek bij elkaar kunnen komen zijn evident, maar de digitale opzet bood studenten van buiten Nederland de mogelijkheid om de Engelstalige cursus bij te wonen. Een aantal lezingen werden verzorgd door onderzoekers van het KITLV. Alana Osbourne fungeerde als cursuscoördinator; logistiek werd zij bijgestaan door Ellen Sitinjak en Yayah Siegers. Vanwege het vertrek van Alana naar België, heeft zij het coördinatorschap in het najaar van 2021 overgedragen aan Esther Captain, die als onderzoeker verbonden is aan het KITLV.

Op 5 november organiseerde de Vereniging een fysieke publieksmiddag over het onderwerp: Nederlandse steden en slavernij https://www.verenigingkitlv.nl/publieksmiddag-vereniging-kitlv-nederlandse-steden-en-slavernij/

Het programma is terug te kijken op: https://www.facebook.com/kitlv/videos/578539380102210

De Vereniging prijst zich gelukkig met een actieve Bibliotheekcommissie. De commissieleden zetten zich op vrijwillige basis in voor allerlei zaken rond de collectie van de vereniging die onder beheer staat van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Financiële bijdrages

De Vereniging droeg financieel bij aan de volgende activiteiten:
De tweede ‘Inward – Outward’ conferentie: ‘Critical archival engagements with sounds and films of coloniality’ werd online georganiseerd met Beeld en Geluid in Hilversum. De organisatie ontving €2000 voor het maken van een post-symposium online publicatie. De Interuniversitaire Cursus Caraïbistiek ontving een eenmalige speciale bijdrage van €4600 om Alana Osboure als coördinator en docent te kunnen aanstellen. De Bibliotheekcommissie organiseerde het Symposium ‘Forgotten, hidden, or difficult to access? Meanings and uses of Indonesian manuscript and audiovisual heritage collections’ en ontving daarvoor €1963. Het symposium ‘Talking out loud; Towards an interdisciplinary approach on postcolonial and decolonial thought in the Caribbean’ georganiseerd in Leiden, ontving €1000. De digitale boekpresentatie van: Het Masker van Nieuwenhuys van Tom Phijffer werd gesteund met €250. Het Poppenspe(e)lmuseum te Vorchten ontving €2000 voor de ontwikkeling van een tentoonstelling en voorstelling voor visueel beperkten rond wayang en gamelan getiteld: ‘Je lah je kiproet’.

Net als in 2020 droeg de Vereniging in 2021 financieel bij (€5000) aan de bijzondere leerstoel Caribische Letteren aan de Universiteit van Amsterdam, die bekleed wordt door prof.dr. Michiel van Kempen. 

Over de fondsen die door de Vereniging worden beheerd, kan het volgende gemeld worden:

Op 1 juni 2021 heeft The Corts Foundation (TCF) haar werkzaamheden formeel beëindigd en haar vermogen overgedragen aan de Vereniging KITLV. Met deze middelen is een fonds in het leven geroepen ter ondersteuning van onderzoek, bronnenontsluiting en publicaties: het Philippus Corts Fonds (PCF). Het PCF heeft als taakstelling: Het preserveren en toegankelijk maken van originele archiefbronnen (in lokale talen en het Nederlands) in Indonesië en Nederland die betrekking hebben op de gedeelde geschiedenis van deze twee gebieden in de periode 1602 tot en met 1949, met speciale aandacht voor de periode van de VOC en de Tweede Wereldoorlog in Azië.  https://www.verenigingkitlv.nl/philippus-corts-fonds/

In de eerste subsidieronde werden twee aanvragen gehonoreerd. Maarten Manse en Simon Kemper ontvingen een toekenning van €7500 voor hun project ‘Recognizing subaltern scribes in the margins of colonial archives: How low-ranking Asian and European scribes, translators and secretaries shaped the treaties of the Dutch East India Company, 1672-1682’. Het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1949’ van het NIOD, NIMH en KITLV, ontving een bijdrage van €6000 voor de vertaalkosten van Indonesische literatuur en bronnen voor de publicatie Onze Revolutie; Bloemlezing uit de Indonesische geschiedschrijving over de strijd voor de onafhankelijkheid, 1945-1949.

In de ronde 2021 werden 2 subsidieaanvragen van jonge Caribische onderzoekers vanuit het Dr. Silvia de Groot Fonds gehonoreerd. Joandi Hartendorp kreeg een toekenning van €2500 voor de redactie en productie van haar proefschrift ‘A critical assessment of slavery and holocaust education; Exploring social imaginaries to highlight multi-directionality’. Miguel Keerveld ontving een toekenning van €1800 voor de productie van onderzoekspublicaties uit zijn project ‘Alakondre-fasi; Contextualizing inclusion based on plurality in multilingual and multicultural discourses’. Meer informatie over hun onderzoek is te vinden op de website. https://www.kitlv.nl/winnaars-silvia-de-groot-fonds
Uit het Adatrechtfonds werd in 2021 geen toekenning gedaan.

Tenslotte werden uit het Collectie- en Publicatiefonds de volgende subsidies toegewezen:
Henk Schulte Nordholt en Harry Poeze ontvingen €5000 voor hun boek Merdeka, Ruben Gowricharn €1893 voor De goudsmid, Rick Honig, Coen van’t Veer en Jacqueline Bel €1200 voor De postkoloniale spiegel, Nancy Jouwe, Wim Manuhutu, Mattias van Rossum en Merve Tosun €6500 voor Slavernij herbezien, Gert Oostindie €4000 voor de publicatie bij de tentoonstelling Beelden van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, Jos van Beurden €1150 voor Inconvenient heritage, Anton Stolwijk kreeg €1579 toegekend voor de Indonesische vertaling van het boek Atjeh; Het verhaal van de bloedigste strijd uit de koloniale geschiedenis. Keebet von Benda Beckmann kreeg €3000 toegekend voor de Indonesische editie van: Political and legal transformations of an Indonesian polity. De open access uitgave van Wim van Zanten’s boek Music of the Baduy people of Western Java; Singing is a medicine werd mogelijk gemaakt met een bijdrage van €5142,50. De stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis ontving €1600 voor de uitgave van haar jaarboek 2020 getiteld Gendered empire; Intersectional perspectives on Dutch post/colonial narratives. Irina Katkova kreeg €3000 voor haar project ter digitalisering en publicatie van Maleise diplomatieke correspondentie van de VOC uit de collectie van het Institute of Oriental Manuscripts te Sint-Petersburg.

Leden

De Vereniging had in 2021 348 leden: 186 leden met een digitaal abonnement, 106 leden met een papieren BKI-abonnement en 35 leden met een papieren NWIG-abonnement. Het Indonesische ledenbestand bestond uit 21 leden.

De Vereniging telde in 2021 de volgende ereleden: prof.dr. Taufik Abdullah, prof.dr. H.J.M. Claessen, prof.dr. R. Price, mw. prof.dr. S. Price, prof.dr. R. Schefold, mw. prof.dr. H.A. Sutherland en mw. prof.dr. S. Legêne.

Bestuur

In het verslagjaar vond een bestuurswisseling plaats. Na twee termijnen van grote inzet en betrokkenheid nam het bestuur in dank afscheid van mw. drs. N. Jouwe en prof.dr. W. Modest. De ALV benoemde twee zeer capabele opvolgers in het bestuur dat nu bestaat uit: dr. A. Schrikker (voorzitter), mw. drs. Y. Kopijn, dr. G. Jones, mw. drs. I. Goedegebuur (penningmeester), en dr. S. Visscher (secretaris), die tevens werkzaam is voor de werkorganisatie.

De Vereniging heeft de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en giften voor zowel de schenker als de vereniging niet belastingplichtig zijn.