Financieel
overzicht 2021

Het KITLV heeft in 2020 een positief exploitatieresultaat behaald.

Door de maatregelen voor de pandemie konden er minder fellows naar het KITLV komen en zijn er lagere kosten gemaakt voor workshops en reizen (conferenties/veldwerk). Daartegenover staat dat het KITLV ultimo 2020 extra voorzieningen heeft moeten treffen voor o.a. verlof, transitievergoedingen, wachtgelden en schade vertraging onderzoek door Covid-19. De ontwikkeling van de projectenportefeuille en de verdiencapaciteit (extern verworven onderzoeksgelden ten opzichte van basisfinanciering) was de afgelopen jaren buitengewoon positief en deze trend wordt voorlopig voortgezet.

Het KITLV heeft in 2021 een licht positief exploitatieresultaat behaald. 

Door de Covid-restricties konden er minder fellows naar het KITLV komen en zijn er lagere kosten gemaakt voor workshops en reizen (conferenties/veldwerk). In 2021 is de reorganisatievoorziening, die in 2014 is getroffen, afgerond. De projectenportefeuille bedraagt ultimo 2021, €530 duizend en is hiermee uitzonderlijk hoog. Doordat er door de pandemie minder veldwerk- en onderzoeksreizen zijn gerealiseerd, lagen de projectopbrengsten in 2021 lager dan begroot. Ondanks deze afname blijft de verdiencapaciteit (extern verworven onderzoeksgelden ten opzichte van basisfinanciering) met een percentage van 48% op een gezond peil.