KITLV jaarverslag 2024 lichte foto aan binnenzijde omslag
Financieel
overzicht 2023

Het KITLV heeft in 2020 een positief exploitatieresultaat behaald.

Door de maatregelen voor de pandemie konden er minder fellows naar het KITLV komen en zijn er lagere kosten gemaakt voor workshops en reizen (conferenties/veldwerk). Daartegenover staat dat het KITLV ultimo 2020 extra voorzieningen heeft moeten treffen voor o.a. verlof, transitievergoedingen, wachtgelden en schade vertraging onderzoek door Covid-19. De ontwikkeling van de projectenportefeuille en de verdiencapaciteit (extern verworven onderzoeksgelden ten opzichte van basisfinanciering) was de afgelopen jaren buitengewoon positief en deze trend wordt voorlopig voortgezet.

Het KITLV heeft in 2023 een positief exploitatieresultaat behaald van k€ 169

Dit is voornamelijk het gevolg door toename van de baten (inclusief de rentebaten) en in mindere mate door lagere kosten. Ultimo 2023 bedraagt de algemene reserve (weerstandsvermogen) 18,5% van de totale baten. De verdiencapaciteit ultimo 2023 is verder toegenomen t.o.v. de voorgaande jaren en bedraagt inmiddels 95,4%, een toename van 25,8% t.o.v. het boekjaar 2022.                                    

De projectenportefeuille bedraagt ultimo 2023 k€ 6.400. In 2023 zijn in totaal zes projecten toegekend. De totale omvang van deze toegekende projectsubsidies bedraagt k€ 3.456. De projectenportefeuille is al een aantal jaren op een uitzonderlijk hoog niveau. In algemene zin is de financiële situatie van het KITLV gezond en stabiel. De verdiencapaciteit is hoog en de algemene reserve is op peil.