Web S. Emanuelson cactussen
Vereniging

Bij Brill Academic Publishers verschenen jaargang 178 van de BKI, met editor-in Chief Marieke Bloembergen en jaargang 96 van de New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids (NWIG), met Editor-in-Chief Rosemarijn Hoefte. 

Tom Hoogervorst en Susi Moeimam (BKI) en Richard en Sally Price (NWIG) zijn de book review editors van de tijdschriften. Een subsidie van de Vereniging KITLV maakt het mogelijk dat alle jaargangen van de tijdschriften gratis digitaal te raadplegen en te downloaden zijn via http://www.brill.com/products/journals.

In de Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde verschenen geen delen dit jaar. De serieredacteuren zijn Rosemarijn Hoefte en David Kloos.

De 36ste Interuniversitaire Cursus Caraïbistiek die door de Vereniging werd georganiseerd trok 24 cursisten. Vanwege de onzekerheid over lockdowns vanwege de Covid 19-pandemie werd de cursus geheel digitaal gegeven. Ondanks de nadelen van het niet fysiek bij elkaar kunnen komen, was de digitale opzet aantrekkelijk voor studenten van buiten Nederland om de Engelstalige cursus bij te wonen. Een aantal lezingen werden verzorgd door onderzoekers van het KITLV. Esther Captain, die als onderzoeker verbonden is aan  het KITLV fungeerde als cursus coördinator; logistiek werd zij bijgestaan door Ellen Sitinjak, Yayah Siegers en stagiair Sander Rozendaal.

Op 7 oktober organiseerde de Vereniging de publieksmiddag: ‘Revolt! Degrowth! Decolonize! Global Climate Agendas, Local Struggles’, geprogrammeerd door Mikki Stelders.
Het programma is terug te kijken op: https://www.facebook.com/kitlv/videos/hybrid-event-revolt-degrowth-decolonize-global-climate-agendas-local-struggles/474364804602275

De Vereniging prijst zich gelukkig met een actieve Bibliotheekcommissie. De commissieleden zetten zich op vrijwillige basis in voor allerlei zaken rond de collectie van de vereniging die onder beheer staat van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Nieuwbouw2 web
Web inleiding Marieke uitsnijden meneer ervanaf halen

Financiële bijdrages

De Vereniging droeg financieel bij aan de volgende activiteiten:
De derde Inward – Outward conferentie: ‘Witnessing/care & the archive’ werd gesteund met €2000,-. Het afscheidsymposium bij de pensionering van Fridus Steijlen, ‘Wetenschap en engagement; Uitdaging en spanning’, werd gesteund met €2000,-. Met Jos van Beurden werd een goedbezochte hybride boekpresentatie georganiseerd naar aanleiding van zijn boek Inconvenient heritage.

Net als in 2021 droeg de Vereniging in 2021 financieel bij (€5000,-) aan de bijzondere leerstoel Caribische Letteren aan de Universiteit van Amsterdam, die bekleed wordt door prof.dr. Michiel van Kempen.

Over de fondsen die door de Vereniging worden beheerd, kan het volgende gemeld worden: In de tweede subsidieronde van het Philippus Corts Fonds werden vier aanvragen gehonoreerd. Ben Arps ontving €4000,- voor onderzoek naar 11 unieke Javaanse kaarten van de residentie Semarang. Coen van ’t Veer werd gesteund met €2500,- voor een becommentarieerde heruitgave van Het mooiste meisje aan boord; Oorspronkelijke roman uit het Indische leven (1894) van H.W. Beijerinck (1836-1906). Maria en Jan van Dullemen kregen een bijdrage van €2500,- voor de vertaling naar het Engels van Architect in Bandoeng, verzetsstrijder in Delft, leven en werk van Prof. Ir. Richard Schoemaker. Philip Post en Alexander van der Meer ontvingen €6000,- voor een bronnenonderzoek naar ‘Colonial citizenship; Cooperation and resistance in Batavia and Ambon 1700 – 1820’. Meer informatie over hun onderzoek is te vinden op de website. https://www.verenigingkitlv.nl/philippus-corts-fonds/projecten

In de ronde 2022 werden drie subsidieaanvragen van jonge Caribische onderzoekers vanuit het Dr. Silvia de Groot Fonds gehonoreerd. Ichmara Kock ontving €2981,- voor haar onderzoek naar ‘Queer spaces in Aruba; Continuations and disruptions of Jimmy’s Place’. Margyene Booi werd gesteund met €5060,- voor haar onderzoek ‘Kralendijk; Behoud van erfgoed in een groeiende handelskern’. Lysanne Charles kreeg een bedrag van €3180,- ter ondersteuning van haar veldwerkonderzoek ‘When island(er)s le(a)d; From exploitation to jollification to (re)imagination’. Meer informatie over hun onderzoek is te vinden op de website. https://www.kitlv.nl/winnaars-silvia-de-groot-fonds/

Uit het Adatrechtfonds werd in 2022 één toekenning gedaan. Gerrit van Engelshoven ontving €2000,- voor een publicatie over identiteitsarticulatie in de Molukse gemeenschap in de context van adat.

Tenslotte werden uit het Collectie- en Publicatiefonds de volgende subsidies toegewezen: Chandra van Binnendijk en Paul Faber ontvingen €3000,- voor Twintig jaar beeldende kunst in Suriname; Bronnen en context. Henk Schulte Nordholt en Harry Poeze €3000,- voor de vertaling naar het Engels van hun invloedrijke boek Merdeka, Rick Honings €2800,- voor Travelling the Dutch East Indies, Hein Steinhauer €500,- voor Cerita dari Pura berbahasa Blagar, en Wilco van den Heuvel €1800,- voor een heruitgave van Petrus Drabbe’s verhandeling over de Spraakkunst van het Wambon.

Web vereniging afscheid Fridus SjH22 03047

Leden

De Vereniging had in 2022 in Nederland 313 leden: 173 leden met een digitaal abonnement, 102 leden met een papieren BKI-abonnement en 38 leden met een papieren NWIG-abonnement. Het Indonesische ledenbestand bestond uit 21 leden.

De Vereniging telde in 2022 de volgende ereleden: prof.dr. Taufik Abdullah, prof.dr. R. Price, mw. prof.dr. S. Price, prof.dr. R. Schefold, mw. prof.dr. H.A. Sutherland en mw. prof.dr. S. Legêne. In juli overleed erelid prof.dr. H.J.M. Claessen die ook lange tijd redacteur van het tijdschrift Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde was. Op de algemene ledenvergadering werd prof.dr. G.J. Oostindie wegens zijn grote verdienste voor de Vereniging, voor en tijdens zijn directeurschap van het Onderzoeksinstituut KITLV, benoemd tot erelid.

Bestuur

In het verslagjaar bestond het bestuur uit: Dr. A. Schrikker (voorzitter), mw. drs. Y. Kopijn, dr. G. Jones, mw. drs I. Goedegebuur (penningmeester), en dr. S. Visscher (secretaris), die tevens werkzaam is voor de werkorganisatie.

De vereniging heeft de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en giften voor zowel de schenker als de vereniging niet belastingplichtig zijn.