Web nieuwbouw1
Financieel
overzicht 2022

Het KITLV heeft in 2020 een positief exploitatieresultaat behaald.

Door de maatregelen voor de pandemie konden er minder fellows naar het KITLV komen en zijn er lagere kosten gemaakt voor workshops en reizen (conferenties/veldwerk). Daartegenover staat dat het KITLV ultimo 2020 extra voorzieningen heeft moeten treffen voor o.a. verlof, transitievergoedingen, wachtgelden en schade vertraging onderzoek door Covid-19. De ontwikkeling van de projectenportefeuille en de verdiencapaciteit (extern verworven onderzoeksgelden ten opzichte van basisfinanciering) was de afgelopen jaren buitengewoon positief en deze trend wordt voorlopig voortgezet.

Het KITLV heeft in 2022 een positief exploitatieresultaat behaald.

Door beperkende maatregelen vanwege de pandemie vonden er in begin 2022 minder workshops en onderzoeksreizen plaats. Ultimo 2022 bedraagt de algemene reserve (weerstandsvermogen) 16,7% van de totale baten. De verdiencapaciteit van het KITLV lag de afgelopen jaren op een uitzonderlijk hoog niveau. Door de afloop van een aantal grote projecten in 2021 was de verdiencapaciteit afgenomen naar 47,7%. In 2022 is er weer een forse stijging waar te nemen tot een percentage van 69,6%, conform de begroting (65%-70%). De projectenportefeuille is al enkele jaren op een hoog niveau. Ultimo 2022 is de omvang k€ 5.300, identiek aan 2021.