Vereniging

Bij Brill Academic Publishers verschenen jaargang 176 van de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI) en jaargang 94 van de New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids (NWIG). The Editors-in-Chief van beide tijdschriften zijn respectievelijk Freek Colombijn en Rosemarijn Hoefte. Tom Hoogervorst (BKI) en Richard en Sally Price (NWIG) zijn de book review editors van de tijdschriften. 

Vereniging KITLV maakt het mogelijk dat alle jaargangen van de tijdschriften gratis digitaal te raadplegen en te downloaden zijn via brill.com/products/journals. Tevens verscheen in de Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde deel 312, The foundation of the New Order state (1950-1965) door Farabi Fakih. 

Door een financiële bijdrage van de Vereniging is deze publicatie gratis beschikbaar via de Brill website. Op 15 oktober vond de digitale presentatie van dit boek plaats. De serieredacteuren zijn Rosemarijn Hoefte en Henk Schulte Nordholt.

Activiteiten

De Vereniging organiseerde in het verslagjaar een online ledenvergadering op 25 juni. De maatregelen rond Covid-19 maakte het onmogelijk om de gebruikelijke fysieke publieksmiddag te organiseren.

De 34ste Interuniversitaire Cursus Caraïbistiek die door de Vereniging werd georganiseerd trok 18 cursisten; dit aantal was ook dit jaar beperkt vanwege het huidige zalentekort bij de Universiteit Leiden. In 2019 is de cursus gemoderniseerd; in de nieuwe opzet is meer ruimte gemaakt voor discussie en reflectie. De rol van Alana Osbourne als nieuwe cursuscoördinator was cruciaal in deze nieuwe opzet. Helaas moest de cursus wegens Covid-19 halverwege gestaakt worden; tot dan toe hadden negen docenten van verschillende universiteiten en instellingen, onder wie een aantal onderzoekers van het KITLV, lezingen gegeven. Alana Osbourne heeft de cursisten die studiepunten nodig hadden echter digitaal begeleid bij het schrijven van een essay. De coördinatie van de cursus was in handen van Alana Osbourne, Rosemarijn Hoefte en Ellen Sitinjak.

De Vereniging prijst zich gelukkig met een actieve Bibliotheekcommissie. De commissieleden zetten zich op vrijwillige basis in voor allerlei zaken rond de collectie van de vereniging die onder beheer staat van de Universiteitsbibliotheek Leiden. 

Financiële bijdrages

De Vereniging droeg financieel bij aan de volgende activiteiten: 
De eerste 'Inward – Outward' conferentie over kolonialisme, identiteit en ras binnen audiovisuele archieven werd georganiseerd bij en met Beeld en Geluid in Hilversum. De organisatie ontving €2000,-. Het symposium 'Talking out loud: Towards an interdisciplinary approach on postcolonial and decolonial thought in the Caribbean' georganiseerd in Leiden, ontving €1000,-. De digitale boekpresentatie van Het masker van Nieuwenhuys van Tom Phijffer werd gesteund met €250,-. 

Het Poppenspe(e)lmuseum te Vorchten ontving €2000,- voor de ontwikkeling van een tentoonstelling en voorstelling voor visueel beperkten rond wayang en gamelan getiteld: Je lah je kiproet. Met een partnerbijdrage van €5000,- droeg de Vereniging bij aan de organisatie van de Nacht van de Geschiedenis die dit jaar het thema Oost-West had. Voor het digitale programma, dat via livestream vanuit het Rijksmuseum werd verzorgd, werd een onderdeel over de fysieke en sociale bewegingen van voedsel en smaak als ook een paneldiscussie over slavernijverleden in het heden mede ontwikkeld.

Net als in 2019 droeg de Vereniging in 2020 financieel bij (€5000,-) aan de bijzondere leerstoel Caribische Letteren aan de Universiteit van Amsterdam, die bekleed wordt door prof.dr. Michiel van Kempen. 

Over de fondsen die door de Vereniging worden beheerd, kan het volgende gemeld worden:
In 2020 werden 2 subsidieaanvragen van jonge Caribische onderzoekers vanuit het Dr. Silvia de Groot Fonds gehonoreerd. Ine Apapoe ontving €4100,- voor de uitgave van haar proefschrift over de kwaliteit van duaal bestuur in Suriname. Santosh Singh kreeg een toekenning van €5900,- voor zijn archeologisch onderzoek naar Plantage Esthersrust: 'Deciphering silent waters'. Meer informatie over hun onderzoek is te vinden op de website.
Uit het Adatrechtfonds werd in 2020 geen toekenning gedaan. 

Tenslotte werden uit het Collectie- en Publicatiefonds de volgende subsidies toegewezen: 
De open access uitgave van Wim van Zanten’s boek Music of the Baduy people of western Java; Singing is a medicine bij Brill Academic Publishers werd mogelijk gemaakt met een bijdrage van €5142,50. De stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis ontving €1600,- voor de uitgave van haar jaarboek 2020 getiteld Gendered empire; Intersectional perspectives on Dutch post/colonial narratives. Irina Katkova kreeg €3000,- voor haar project ter digitalisering en publicatie van Maleise diplomatieke correspondentie van de VOC uit de collectie van het Institute of Oriental Manuscripts te Sint-Petersburg. Anton Stolwijk kreeg €1579,00 toegekend voor de Indonesische vertaling van het boek Atjeh; Het verhaal van de bloedigste strijd uit de koloniale geschiedenis. Keebet Von Benda Beckmann kreeg €3000,- toegekend voor de Indonesische editie van: Political and legal transformations of an Indonesian polity.

Leden

De Vereniging had in 2020 379 leden: 203 leden met een digitaal abonnement, 115 leden met een papieren BKI-abonnement en 38 leden met een papieren NWIG-abonnement. Het Indonesische ledenbestand bestond uit 23 leden. 

De Vereniging telde in 2020 de volgende ereleden: prof.dr. Taufik Abdullah, prof.dr. H.J.M. Claessen, prof.dr. R. Price, mw. prof.dr. S. Price, prof.dr. R. Schefold, mw. prof.dr. H.A. Sutherland en mw. prof.dr. S. Legêne.

Bestuur

In het verslagjaar vonden geen wisselingen plaats in het bestuur dat bestaat uit: mw. dr. A Schrikker (voorzitter), mw. drs I. Goedegebuur (penningmeester), mw. drs. N. Jouwe, prof.dr. W. Modest en dr. S. Visscher (secretaris), die tevens werkzaam is voor de werkorganisatie.

De vereniging heeft de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en giften voor zowel de schenker als de vereniging niet belastingplichtig zijn.